Hafík
AIHAIO
Visegrad funds
PADA - personality assessment for domestic animals

Služby za asistence zvířat (AAS)

Služby za asistence zvířat (Animal Assisted Services = AAS) jsou v podstatě souhrnným označením pro veškeré rehabilitační, vzdělávací, terapeutické a aktivizační metody, jež využívají pozitivního působení zvířat na člověka. Mezi nejznámější AAS patří služby za asistence psa, při které dochází k pozitivnímu působení psa na člověka, hiporehabilitace, kde je využíváno terapeutické působení koně na člověka a felinoterapie, při které se jedná o pozitivní působení kočky na člověka. Dalšími, ovšem méně často využívanými druhy AAS jsou například farmingterapie (hospodářská zvířata), caviaterapie (morčata), lamaterapie (lamy) apod.

V rámci AAS rozlišujeme několik metod, ve kterých je zvíře využíváno. Jedná se zejména o následující metody:
Animal assisted support programs (AASP), tedy podpůrné programy za asistence zvířat, jsou zaměřené především na zlepšení kvality života klienta a na obohacení jeho volného času. Jejich hlavním cílem je aktivizace klienta. AASP nemají stanovený léčebný cíl a nejsou sestavovány na míru konkrétnímu klientovi. Probíhají obvykle skupinovou formou. Příkladem jsou návštěvní programy v zařízeních sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením či centra denních služeb. Stejně úspěšně je lze využít i v jiných typech zařízení včetně školských. Technikami, které se v rámci AASP využívají, jsou hry se zvířetem, péče o něj, fyzický kontakt či ukázky různých druhů výcviku.

Další metodou je animal assisted treatment (AAT), léčba za asistence zvířete. Tato metoda má vždy jasně stanovený cíl a způsoby, jakým k němu dojít. Cíle jsou sestavovány na základě individuálních potřeb daného klienta. Služba je řízena nebo prováděna profesionálem (zdravotníkem, sociálním pracovníkem, speciálním pedagogem, psychologem apod.). Jejím účelem může být zlepšení tělesných, kognitivních, sociálních či komunikačních dovedností člověka. AAT může být poskytována v různých typech zařízení, individuální či skupinovou formou. Technikami, které jsou při AAT nejčastěji využívány jsou hry a činnosti zaměřené na rozvoj motoriky, sociálních dovedností a komunikace, dále na rozvoj orientace, paměti, řeči a kognitivních funkcí klienta. Do metody AAT patří také polohování, při kterém je využíváno blízkého fyzického kontaktu člověka se psem. Polohování je jednou z forem podpůrné terapie, která má za cíl zlepšení či udržení stávajícího fyzického stavu klienta. Je využíváno zejména u klientů s fyzickým postižením a mezi jeho prokázané účinky patří prohřátí a uvolnění spastických svalů, zmírnění salivace, oživení mimiky, prohloubení dechu a celkové zklidnění klienta.

Třetí metodou AAS je animal assisted education (AAE), edukace za asistence zvířete. Je to metoda, využívající kontakt člověka se zvířetem zaměřený na zlepšení v oblasti výchovy, vzdělávání či získávání sociálních dovedností. Cíle zde stanovuje pedagog dle potřeb daného žáka či studenta. Častými klienty jsou žáci a studenti se specifickými poruchami učení a chování nebo s narušenou komunikační schopností. AAE se zde zaměřuje na zmírnění následků těchto poruch a ve vysoké míře je zde využívána motivace k učení za asistence zvířete. Dále může být tato metoda využívána pro žáky a studenty běžných škol, kde se výuka zaměřuje na biologii, vedení ke zodpovědnosti nebo na vztahy lidí a zvířat. V některých případech se také využívá přítomnost zvířete ve školních třídách, která podle výsledků studií vede k rozvoji empatie, zlepšení komunikace a rovněž snižuje stres, úzkost a strach dětí při čtení nahlas.

Další uznávanou, u nás ovšem méně využívanou metodou je krizová intervence za asistence zvířete, animal assisted crisis response (AACR). V rámci této metody se využívá přirozeného kontaktu zvířete s člověkem, který se ocitl v krizovém stavu. Intervence se zaměřuje na odbourávání stresu a celkové zlepšení psychického nebo fyzického stavu klienta, který vychází z náročnosti dané situace. Cíle intervence by měly směřovat k procesu stabilizace. Klienti mají možnost sdělit terapeutovi své pocity a bolestné zážitky, což je pro ně ulevující. Aplikací vhodně zvolených technik se snaží předcházet rozvoji posttraumatického syndromu. Terapeutický tým vnáší do náročné situace určitou míru optimismu rozptýlení a pomáhá předcházet syndromu vyhoření všech členů záchranného týmu. Mezi nejčastější klienty AACR patří oběti katastrof, kriminálních a násilných činů a také rodinní příslušníci těchto obětí, dále osoby evakuované mimo domov apod. Terapeut by měl být schopen samostatné práce za složitých podmínek a spolupracovat se složkami IZS. Je zde také zapotřebí vysoká odolnost vůči stresu.

Formy AAS
Jednou z nejrozšířenějších forem AAS je návštěvní program, který zahrnuje pravidelné návštěvy týmu poskytujícího služby za asistence zvířat v zařízení nebo domácnosti klienta. Odehrává se obvykle ve stejném čase a po individuálně vymezenou dobu. Při tomto druhu nasazení potřeba brát zřetel na nepřetěžování psa. Z toho důvodu jsou obecně doporučovány návštěvy jednou až dvakrát týdně v trvání jedné hodiny. V návštěvním programu lze rozlišit formu individuální a skupinovou. Individuální forma AAS je zaměřena především na přímou práci s klientem a na jeho rozvoj. Dobrovolník si vede dokumentaci a společně s personálem zařízení, pedagogy nebo rodiči stanovuje cíle AAS. AAS může probíhat také skupinovou formou. 

Další formou AAS jsou pobytové programy. Jedná se o jednorázové nebo pravidelně se opakující pobytové akce zaměřené na AAS. Pobytové programy mohou mít podobu táborů, pobytů na farmách nebo v jiných sídlech společností nabízejících AAS.

V ordinacích lékařů, školních psychologů a jiných odborníků je někdy také využíván ambulantní program. Přítomnost psa v ordinaci pomáhá odbourávat stres a strach z lékařských procedur a motivuje k lepší spolupráci s odborníkem.

Další často realizovanou formou AAS jsou jednorázové aktivity, které se pořádají jak pro uzavřený okruh klientů, tak pro širokou veřejnost. Program je zde ovlivněn momentálními požadavky a potřebami publika. Mezi jednorázové akce řadíme i účast na různých setkáních, přenáškách a prezentacích či ukázky výcviku psů.


Platební brána ComGate